FONT KÜÇÜLT
FONT BÜYÜT

Tüzük

BAŞLANGIÇ

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

I .BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ

VAKFIN ADI

Madde 1-Vakfın adı D.E.V., “Dünya Engelliler Vakfı”dır. İşbu senet metninde sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 2-Vakfın merkezi İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi‟dir. İkametgâh adresi, Karaağaç Cd. Altınboynuz Plaza No: 116 Daire. 9-10 Sütlüce Beyoğlu / İSTANBUL‟dur. Vakfın ikametgâh adresi ilgili mevzuatlar çerçevesinde yetkili makamlara bildirmek kaydıyla değiştirilebilir.

Vakıf gayesini gerçekleştirmek için, yürürlükteki yasalar doğrultusunda ve ilgili mevzuatlar dahilinde yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında lüzum görülen yerlerde şube, temsilcilik veya irtibat bürosu açabilir. Şubelerin, temsilciliklerin, irtibat bürolarının yapısı, çalışma şekli ve esasları mütevelli heyetçe kabul görülecek bir içtüzükle belirlenir.

VAKFIN AMACI

MADDE 3-Dünya ve Türkiye‟deki engelli insanların eğittim, kültürel, sosyal, sağlık ve sportif yönden gelişmesi ile tüm halkı yardımlaşma ve dayanışmaya özendirilmesi ve onların bireysel, toplumsal kurumlar boyutlarda dayanışma ve gelişmesine katkıda bulunmak, Engelli insanlara eğitim, sağlık, ve sosyal alanlarda yardımcı olmak ve yatırımlar yapmak, bilinçlendirmek, eğitim düzeyini yükseltmek, gelişmesini hızlandırmak, dayanışmayı sağlayarak toplumun her kesimin bu konularda aydınlatmak, mesleki kurslar ve okullar açarak meslek edinmelerine yardımcı olmak, teknik alanda her türlü yatırımı yaparak faydalanmalarını sağlamak, eğitimlerine yardımcı olmak, eğitimlerine katkıda bulunmak, bu amaç doğrultusunda, anaokulu, kreş, İlköğretim Okulu, Mesleki ve Teknik Okulları, Kolejler, Lise, Yüksek Okul, Enstitü, Akademi ve Üniversiteler açmak ve işletmek, açılmış olanlara iştirak ederek, işletmek ve işlettirmek, Sağlık alanlarında her türlü tıbbi yatırımlar ve araştırmalar yapmak, gelişen tıp ve tıp teknolojilerini ithal ederek veya geliştirerek engelli insanların hizmetine sunmak, tedavisini sağlamak üzere, Hastaneler, sağlık ocakları, dispanserler, rehabilitasyon merkezleri açmak, açılmış olanlara iştirak etmek ve işletmek veya işlettirmek, yaşlı ve bakıma muhtaç olan insanlar için Huzurevi, dinlenme evleri kurmak ve işletmek, onların huzurlu ortamlarda yaşamlarını sürdürmek için ileri yaşam merkezleri, sosyal tesisler yapmak, inşa etmek ve ettirerek, engelli insanların yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılanmasına ve bu insanların toplumun birer parçası haline getirmek için sosyal dengelerini sağlamak ve her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak ve desteklemektir.

DEV Senedinin tamamını indirmek için tıklayınız